Alcadis benoemd tot Value Added Distributeur van het Druid Software Raemis-portfolio

Alcadis is vandaag benoemd tot Value Added Distributeur van het Druid Software Evolved Packet Core-portfolio, genaamd Raemis. Eerder dit jaar is Alcadis distributeur geworden van het CommScope ONECELL-portfolio waar onder andere Private LTE netwerken mee gebouwd kunnen worden. De toevoeging van de Druid Raemis EPC is een belangrijk component om het Private LTE netwerk compleet te maken. Hiermee kan onder andere het ONECELL netwerk worden voorzien van settings, SIM beheer, authenticatie, monitoring en integratie met andere spraak voorzieningen.

“De toegenomen vraag naar capaciteit en dekking zet geoptimaliseerde IT-afdelingen onder druk. Met ONECELL krijgen zakelijke klanten toegang tot hun eigen, toegewijde, hoogwaardige Private LTE netwerk om aan de kritische eisen van hun bedrijf te voldoen”, zegt Marc Nulens, manager van serviceproviders voor de Benelux bij CommScope. “Naarmate IoT-implementaties toenemen, worden gebouwen van binnenuit snel slimmer. Door hun eigen Private LTE netwerken te beheren, behouden bedrijven het eigendom van lucratieve gegevens die kunnen worden gebruikt voor analyse- en machine learning-doeleinden.”

Het “provisionen” van de ONECELL door middel van Druid Raemis is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen CommScope en Druid zodat een kosteneffectieve end-to-end Private LTE oplossing kan worden geboden. “We are really happy to work with Alcadis and CommScope.” zegt Ken Hatton, Channel Manager bij Druid. “They are exceptionally competent when it comes to networking and security, the partners are in good hands if they want to explore the world of Private LTE.”

“Alcadis heeft meegeholpen aan de integratieslag, waarmee een end-to-end supported systeem is ontstaan. Dit heeft als resultaat dat de support en maintenance goed geborgd is. Bij Private LTE gaat het meestal om bedrijfskritische spraak- en datatoepassingen en dus is een dergelijke uitgesproken samenwerking een voorwaarde voor zowel onze resellers als hun klanten”, aldus Hans van Elsen, CTO van Alcadis B.V. in Houten. “Private LTE is een mooie aanvulling op Wi-Fi, als het gaat om bedrijfskritische spraak- en datacommunicatie. Ons partnerkanaal weet dat, in sommige gevallen, een Wi-Fi netwerk niet geschikt is voor het beoogde gebruik. Die partners zien een uitbreiding van hun (W)LAN kennis en portfolio met Small Cell LTE technologie, als een logische volgende stap voor die specifieke toepassingsgebieden.” In Nederland wordt met name band 3 (DECT Guard) gebruikt om Private GSM of Private LTE netwerken uit te rollen.

Lees meer over Druid Software →

=================================================================

Alcadis appointed Value Added Distributor of the Druid Software Raemis portfolio

July 2, 2020 /

Alcadis has today been named a Value Added Distributor of the Druid Software Evolved Packet Core portfolio, named Raemis. Earlier this year, Alcadis became a distributor of the CommScope ONECELL portfolio, which can be used to build Private LTE networks, among other things. The addition of the Druid Raemis EPC is an important component to complete the Private LTE network. With this, the ONECELL network can be provided with settings, SIM management, authentication, monitoring and integration with other speech facilities.

“The increased demand for capacity and coverage is putting pressure on optimized IT departments. With ONECELL, business customers gain access to their own dedicated, high-quality Private LTE network to meet the critical demands of their business, ”said Marc Nulens, Benelux service provider manager at CommScope. “As IoT implementations increase, buildings get smarter from the inside out. By managing their own Private LTE networks, companies retain ownership of lucrative data that can be used for analysis and machine learning purposes. ”

Provisioning the ONECELL through Druid Raemis is the result of close collaboration between CommScope and Druid to provide a cost-effective end-to-end Private LTE solution. “We are really happy to work with Alcadis and CommScope.” says Ken Hatton, Channel Manager at Druid. “They are exceptionally competent when it comes to networking and security, the partners are in good hands if they want to explore the world of Private LTE.”

“Alcadis contributed to the integration battle, creating an end-to-end supported system. As a result, the support and maintenance is well secured. Private LTE usually involves business-critical voice and data applications, so such strong collaboration is a prerequisite for both our resellers and their customers, ”said Hans van Elsen, CTO of Alcadis B.V. in Houten. “Private LTE is a great addition to Wi-Fi when it comes to business-critical voice and data communication. Our partner channel knows that, in some cases, a Wi-Fi network is not suitable for its intended use. Those partners see an expansion of their (W) LAN knowledge and portfolio with Small Cell LTE technology, as a logical next step for those specific application areas. ” In the Netherlands, band 3 (DECT Guard) is mainly used to roll out Private GSM or Private LTE networks.

Read more about Druid Software →